Miejskie Przedszkole nr 5


Zapisy

Login Form

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cookies

giweather joomla module

Info

 

Przekaż   1%

1

 

 

Miejskie Przedszkole nr 5 funkcjonuje od 1985 roku. Usytuowane jest w malowniczej,części miasta, nad pięknie położonym jeziorem.Uroku temu miejscu dodaje otaczająca zieleń,
sprzyjająca zdrowemu obcowaniu z przyrodą. Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym.Ogród przedszkolny jest przestrzenny,
zazieleniony, wyposażony w sprzęt do zajęći zabaw ruchowy. Teren otaczający przedszkole jest bezpieczny, estetyczny, zadbany.
 
 

Misja

6- Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój  wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego
  potrzeb i możliwości, kształtuje w nim poczucie  własnej wartości, uczy go tolerancji i patriotyzmu.
- Przedszkole pomaga w odnoszeniu sukcesów  i pokonywania trudności oraz umożliwia rozwój
  uzdolnień i zainteresowań. - Kształtuje właściwe postawy wobec otoczenia
   społecznego, przyrodniczego i technicznego - Wyrównuje szansy edukacyjne.
- Rozwija kompetencje komunikacyjne i aktywność  twórczą oraz kształtuje otwartość na wiedzę
- Wyposaża wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny
- Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą  działania wychowawcze wobec rodziców
- Przedszkole otwarte jest na potrzeby środowiska  lokalnego.
- Zamierzone cele osiągnięte zostaną dzięki wykwalifikowanej kadrze, wykorzystywanych
  aktywizujących i nowoczesnych metod nauczania,bogatej ofercie zajęć dodatkowych i wyposażeniu
  placówki.
- Przedszkole przestrzega zasad wynikających   z Konwencji Praw Dziecka.

Wizja 

- Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne  dzieciom, rodzicom, środowisku, pracownikomlot
   otwarte na ich potrzeby.
- Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa
   oraz zaspakajamy oczekiwania rodziców
- Realizowany przez nas system wychowawczy   i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu        
   aktywności własnej dzieci, rozwijają ich  zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości
   szkolnej na wysokim poziomie.
- Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane  przez nich programy, aktywne metody pracy
   i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką   jakość pracy placówki.
 - Między społecznością przedszkola: dziećmi -  rodzicami - pracownikami panuje atmosfera
   życzliwości i partnerstwa.
- Różnorodne i skuteczne działania przedszkola   służące wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród
   dzieci, wspomagają także rodziców w znalezieniu
   adekwatnych form pomocy dzieciom - dydaktycznej
   materialnej, opiekuńczej, zdrowotnej,   psychologicznej.
- Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole  ma dobrą opinię w środowisku.
- Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja   w działaniu, twórcze myślenie, dbałość o harmonijny
   rozwój każdego wychowanka.
  - Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń  i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno -
    wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę naszej  placówki.
  - Przedszkole posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę  
     placówki.
  - Pracownicy przedszkola dokonują okresowo  ewaluacji swojej pracy, wyciągają wnioski, które im
    wytyczają kierunek dalszej pracy,
  - Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję
    z prowadzonej działalności.

 PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 W CHODZIEŻY

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych( Dz.U. 2013 poz.957)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014poz. 1170)

 

Czytaj więcej: PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 5 W CHODZIEŻY

Środa

Grupa I 3 i 4-latki- 10.45-11.00

Grupa II 4-latki- 12.30-13.00

Grupa III 4 i 5-latki- 11.30-12.00

Grupa IV 5-latki- 12.00 - 12.30

Grupa V 4 i 5-latki- 11.00-11.30

Copyright © 2023 Przedszkole nr 5  Rights Reserved.