O nas

   

Adres nowej strony naszego przedszkola: www.przedszkolenr5.chodziez.pl

Jak co roku nasze przedszkole  zwraca się z  apelem do wszystkich rodziców  o wzięcie udziału w akcji 1% dla Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży, dziękując jednocześnie za wszystkie środki przekazane w latach poprzednich. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na polepszenie warunków opieki i kształcenia dzieci.

 Przypominamy, że nie trzeba nic wpłacać na konto stowarzyszenia, wystarczy jedynie w deklaracji rocznej PIT wpisać:

- w części "H" WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, nazwę organizacji - STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM "PRZYJAZNA SZKOŁA", podać jej numer KRS - 0000031762 i wpisać kwotę (1% podatku , który wynika z rozliczenia deklaracji).

 - w części "I" INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - nazwę naszej placówki MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5  W CHODZIEŻY i nasz Numer Identyfikacyjny - 500000050294

Urząd Skarbowy dopełnia pozostałych formalności.

 

  Lista dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży  na rok szkolny 2016/2017 (kliknij)

Wykaz dzieli zakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży na rok szkolny 2016/2017 - postępowanie uzupełniające (kliknij)

UWAGA RODZICE!!!

Dni adaptacyjne dla dzieci 3-letnich z oddziału 5h i 9h

odbędą się w dniach 29-31.08.2016 r. od godz. 9.30-11.00.

Serdecznie zapraszamy dzieci i ich rodziców!!!

Bardzo prosimy, aby dzieci miały kapcie.

UWAGA RODZICE!!!

W związku ze zmianą Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego lista podręczników

 dla dzieci na rok szkolny 2016/2017 będzie umieszczona na stronie w najbliższym czasie.

Wyprawka i karty pracy dla dzieci na rok szkolny 2016/2017 w zakładce "Dla rodziców".

UWAGA RODZICE!!!

NABÓR DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

  Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/17 od dnia 19.01. – 18.02.2016r.

Zapraszamy wszystkie dzieci od 2,5 do 6 roku życia.

Oferujemy opiekę, wychowanie i nauczanie dzieci na 5 i 9 godzin zarówno dla dzieci młodszych i starszych.  Pobyt na 5 godzin – bezpłatny również dla dzieci 2,5, 3 i 4 letnim .

Jednym z atutów naszego przedszkola jest niski koszt pobytu dziecka (maksymalny koszt przy 22 dniach w miesiącu na 9 godzin to 198 zł).

Oferujemy zajęcia z  języka angielskiego, rytmiki i religii w cenie przedszkola.

Od nowego roku szkolnego zostanie w przedszkolu dodatkowo uruchomiona nowa sala dla dzieci              

   W przedszkolu realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa:            "Program kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia - Powiat Chodzieski" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Regulamin rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży  (otwórz)

 

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 5 (otwórz)

Miejskie Przedszkole nr 5 funkcjonuje
od 1985 roku. Usytuowane jest w malowniczej,
 części miasta, nad pięknie położonym jeziorem.

Uroku temu miejscu dodaje otaczająca zieleń,

sprzyjająca zdrowemu obcowaniu z przyrodą.

 Budynek przedszkola i przylegający do niego

    ogród znajdują się na terenie ogrodzonym.

Ogród przedszkolny jest przestrzenny,

zazieleniony, wyposażony w sprzęt do zajęć

i zabaw ruchowy. Teren otaczający przedszkole

jest bezpieczny, estetyczny, zadbany.

 
 

Misja

- Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój

   wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego
   potrzeb i możliwości, kształtuje w nim poczucie
   własnej wartości, uczy go tolerancji i patriotyzmu.
- Przedszkole pomaga w odnoszeniu sukcesów
   i pokonywania trudności oraz umożliwia rozwój
   uzdolnień i zainteresowań.
- Kształtuje właściwe postawy wobec otoczenia
    społecznego, przyrodniczego i technicznego
- Wyrównuje szansy edukacyjne.
- Rozwija kompetencje komunikacyjne i aktywność
   twórczą oraz kształtuje otwartość na wiedzę
- Wyposaża wychowanka w wiedzę i umiejętności
   umożliwiające udany start szkolny
- Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą
   działania wychowawcze wobec rodziców

- Przedszkole otwarte jest na potrzeby środowiska

   lokalnego.

- Zamierzone cele osiągnięte zostaną dzięki
   wykwalifikowanej kadrze, wykorzystywanych
   aktywizujących i nowoczesnych metod nauczania,
   bogatej ofercie zajęć dodatkowych i wyposażeniu
   placówki.
 - Przedszkole przestrzega zasad wynikających
    z Konwencji Praw Dziecka.
 

Wizja

 
 
 
 
 
 
- Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne
   dzieciom, rodzicom, środowisku, pracownikom
   otwarte na ich potrzeby.
- Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój,
   realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa
   oraz zaspakajamy oczekiwania rodziców
- Realizowany przez nas system wychowawczy
   i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu        
   aktywności własnej dzieci, rozwijają ich
  zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości
   szkolnej na wysokim poziomie.
- Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane
   przez nich programy, aktywne metody pracy
   i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką
   jakość pracy placówki.
 - Między społecznością przedszkola: dziećmi -    
   rodzicami - pracownikami panuje atmosfera
   życzliwości i partnerstwa.
- Różnorodne i skuteczne działania przedszkola,
   służące wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród
   dzieci, wspomagają także rodziców w znalezieniu
   adekwatnych form pomocy dzieciom - dydaktycznej
   materialnej, opiekuńczej, zdrowotnej,
   psychologicznej.
- Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole
   ma dobrą opinię w środowisku.
- Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja
   w działaniu, twórcze myślenie, dbałość o harmonijny
   rozwój każdego wychowanka.
  - Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń
    i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno -
    wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę naszej
    placówki.
  - Przedszkole posiada własny kalendarz imprez
     i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę   
     placówki.
  - Pracownicy przedszkola dokonują okresowo
    ewaluacji swojej pracy, wyciągają wnioski, które im
    wytyczają kierunek dalszej pracy,
  - Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny
     i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję
    z prowadzonej działalności.